Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh tổ chức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần:

Sơ đồ tổ chức CTy CP Đầu tư Thảo Dược Xanh